Plan rozwoju szkoły

Plan Rozwoju Szkoły/pobierz

 

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29

IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE

NA LATA 2014 – 2018


MISJA SZKOŁY

Działamy po to, aby nasi uczniowie:

1.  byli rzetelnie przygotowani do dalszej nauki,

2.  harmonijnie i wszechstronnie rozwijali się w przyjaznym  środowisku.

 Chcemy, żeby nasza szkoła:

1.  była środowiskiem wszechstronnego rozwoju ucznia,

2.  uczyła sztuki uczenia się, efektywnej komunikacji i celowego działania w zespole,

3.  tworzyła warunki dla rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań,

4.  sprzyjała uzyskiwaniu sukcesu szkolnego i wyrównywaniu szans edukacyjnych,

5.  kształciła uczniów otwartych, twórczych, ciekawych świata,

6.  uczyła wrażliwości na potrzeby innych.

7.  promowała zdrowy styl życia oraz zapewniała bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,

8.  kształciła poczucie przynależności do rodziny, społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, narodu i Europy.

 Planowane działania w zakresie rozwoju szkoły

Podstawą wizji szkoły jest humanistyczny system wartości, szacunek we wzajemnych relacjach między dorosłymi i dziećmi oraz demokratyczny model funkcjonowania społeczności szkolnej, kierując się słowami Janusza Korczaka:„Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi”.

Szkoła będzie podejmować następujące działania:

1) stwarzanie uczniom warunków do uczenia się i wszechstronnego rozwoju,

2) ewaluacja działań podejmowanych w szkole,

3) dokształcanie się nauczycieli i motywacja wewnętrzna,

4) indywidualizacja i współpraca,

5) odpowiedzialność.

1.       Stwarzanie uczniom warunków do uczenia się i wszechstronnego rozwoju

Obszar ten obejmuje proces kształcenia i wychowania poprzez niesienie pomocy młodemu człowiekowi w odkrywaniu samego siebie i świata, samodoskonaleniu, w kreowaniu dobrego życia opartego na współpracy z innymi ludźmi, rozwijaniu poczucia własnej wartości niezbędnej do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie obywatelskim.

Organizację procesu kształcenia zamierzamy doskonalić przez:

– wspieranie uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe i zainteresowań, „pokoje lekcji”, godziny do dyspozycji ucznia, zajęcia wyrównawcze, logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne,

– wdrożenie Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych,

– przygotowywanie i motywowanie uczniów do udziału w konkursach dzielnicowych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych,

– wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i uczenia się wraz z kształceniem umiejętności krytycznego i selektywnego wykorzystywania dostępnych informacji,

– sukcesywne i planowe aktualizowanie bazy informatycznej szkoły (komputery, projektory, tablice interaktywne, programy edukacyjno-wychowawcze na nośnikach informatycznych),

– kształtowanie umiejętności przedsiębiorczych – udział uczniów w organizacji rozmaitych imprez, zarówno przedsięwzięć kulturalnych organizowanych regularnie lub sporadycznie jak i różnego rodzaju konkursów, imprez sportowych itp.,

– stosowanie metody projektu edukacyjnego do integracji treści poszczególnych przedmiotów,

– stosowanie przez nauczycieli metod nauczania aktywizujących uczniów,

– realizację Programu Koła Młodego Szachisty,

– organizowanie międzyszkolnego „Mikołajkowego Turnieju Szachowego”,

– organizowanie Turnieju Szachowego o Puchar Dyrektora SP 29,

– przystąpienie do pilotażu projektu „Wars i Sawa grają w szachy” (wprowadzenie do zajęć szkolnych dwuletniej nauki gry w szachy w wytypowanej klasie, w wymiarze 1 godziny tygodniowo oraz udział w ewaluacji pilotażu),

– rozwijanie umiejętności matematyczno-przyrodniczych:

 • „szafa gier” jako sposób rozwijania u uczniów umiejętności myślenia matematycznego, ćwiczenia pracy zespołowej oraz budowania strategii (na podstawie programu Stowarzyszenia „Rozwiń się”),
 • Szkolny Turniej Tabliczki Mnożenia dla uczniów klas 2-4, ich rodziców i nauczycieli,
 • obchody Święta Matematyki i Dnia liczby „π” – wspólne gry i zabawy matematyczne uczniów i nauczycieli, origami matematyczne,
 • konkurs matematyczno-przyrodniczy dla uczniów klas 6,
 • zajęcia „Matematyka dla bystrzaka”,
 • obchody Dnia Ziemi – cykl imprez trwający przez tydzień (konkursy przedstawienia, apele, a w tym międzyszkolne sympozjum naukowe, na które uczniowie przygotowują prezentacje multimedialne, fragmenty filmów, doświadczenia i eksperymenty o tematyce związanej z ochroną środowiska),
 • Dzielnicowy Dzień Dobrego Jedzenia – promowanie przez uczniów i rodziców śródmiejskich szkół podstawowych zasad zdrowego odżywiania się;
 • Dzień Owocowy i Dzień Warzywny – różne formy prezentacji wartości odżywczych owoców i warzyw wylosowanych wcześniej przez poszczególne klasy, przedstawienie teatralne, degustacja potraw przygotowanych przez uczniów z rodzicami,
 • „Chipsy, ale z jabłek, frytki, ale z marchewki” – dni warzywne w świetlicy,
 • zajęcia „Poznaj, zanim zobaczysz”,
 • zajęcia „Mali odkrywcy świata”;

– doskonalenie umiejętności humanistycznych:

 • współudział w ogólnopolskim programie „Cała Polska czyta dzieciom”,
 • zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii i bajkoterapii,
 • zajęcia czytelnicze w oddziałach przedszkolnych,
 • konkurs pięknego czytania dla uczniów klas 4,
 • konkurs mitologiczny dla uczniów klas 5,
 • organizacja „Warszawskiego Konkursu Historycznego”,
 • przedstawienia teatralne – Teatrzyk „Liliput” i „Pod 29-tką”,
 • Śródmiejski Festiwal Młodych Talentów – przegląd twórczości dziecięcej,
 • „bank scenariuszy i konspektów” w bibliotece szkolnej,
 • lekcje biblioteczne,
 • koło polonistyczne i dziennikarskie;

– edukację zdrowotną – rozwijanie u uczniów dbałości o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu:

 • akcja „Lekki tornister”,
 • akcja „Wiem, co jem”,
 • Szkolny Program Profilaktyki realizowany we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Warszawie, Strażą Miejską, Policją, Komitetem Ochrony Praw Dziecka i innymi instytucjami,
 • program „Pierwsza pomoc” realizowany we współpracy z pielęgniarką szkolną i harcerzami (podsumowanie umiejętności uczniów klas szóstych podczas dorocznej imprezy środowiskowej „Majówka w 29-ej”,
 • zachowanie wysokiego standardu opieki i wsparcia wychowawczego,
 • przestrzeganie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • kontynuowanie realizacji programów dotyczących badań przesiewowych z zakresu wad słuchu, wzroku i wad postawy;

– prowadzenie zajęć wspomagających rozwój ucznia – logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej,

– wykorzystywanie przestrzeni dydaktycznej szkoły do wspólnych przedsięwzięć z pobliskimi przedszkolami: prezentowanie dorobku artystycznego dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi, organizowanie zajęć otwartych i udział w imprezach ogólnoszkolnych,

– rozwijanie współpracy z rodzicami w zakresie niwelowania dysfunkcji:

 • program adaptacyjny dla klas pierwszych,
 • „Pierwsze kroki z dzieckiem w szkole” – cykl spotkań ze specjalistami na terenie szkoły,
 • Warsztaty i szkolenia organizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Warszawie,
 • pozyskiwanie wolontariuszy do pracy z uczniami oraz zapewnienie im pomocy edukacyjnej i socjalnej uczniom przez Centrum Pomocy Społecznej;

– stymulowanie rozwoju uczniów poprzez udział w zajęciach artystycznych:

 • koło plastyczne, a w nim „Galeria jednej osoby” – indywidualna prezentacja dorobku uzdolnionych plastycznie uczniów,
 • „Origami składaj z nami”,
 • nauka gry na gitarze, flecie, chór,
 • rytmika dla sześciolatków,
 • taniec indyjski i nowoczesny;
 • konkursy plastyczne i muzyczne;

– sport:

 • „Jesienna olimpiada sportowa” dla uczniów z klas I-III,
 • zajęcia szkolnego koła sportowego i „Od zabawy do sportu”,
 • udział w rozgrywkach sportowych Dzielnicy Śródmieście i w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży,
 • szkolne turnieje: szachowy, ringo, tenisa stołowego,
 • „Dzień Dziecka na sportowo” w świetlicy szkolnej,

– coroczne pokazy „Talentów 29-ej”.

Wychowawczo-opiekuńczą rolę szkoły, kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także innych kultur i tradycji zamierzamy wzmacniać przez:

– planowanie pracy wychowawczej na podstawie diagnozy potrzeb uczniów, rodziców i środowiska, realizację programów wychowawczego i profilaktyki,

– ścisłą współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów (konsultacje, zebrania rodzicielskie, działalność Rady Rodziców),

– wspieranie rodziców w sprawowanej przez nich funkcji wychowawczej przez organizowanie (zgodnie z ich oczekiwaniami) spotkań ze specjalistami,

– poszukiwanie nowych form zebrań z rodzicami; tworzenie sytuacji, w których rodzice mogą i chcą wypowiadać się na temat pracy szkoły oraz włączać się w realizację wspólnie podjętych zadań,

– obejmowanie uczniów z rodzin dysfunkcyjnych pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz materialną,

– wzbogacanie wiedzy i umiejętności niezbędnych z punktu widzenia współczesnego wychowawcy,

– organizowanie warsztatów z zakresu komunikacji; konsekwentnie i spójnie podejmowane działania wychowawcze nauczycieli i pracowników szkoły,

– kontynuowanie tradycji szkolnych i organizowanie uroczystości z okazji świąt narodowych:

 • okolicznościowe apele,
 • Koło Młodego Patrioty dla uczniów klas 0-3,
 • „Bieg Niepodległościowy szlakiem miejsc pamięci na Powiślu” – udział uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach współpracy z Klubem Panorama przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Torwar”;

– sejmiki uczniowskie,

– dalszą realizację całorocznego konkursu „Najaktywniejsza Klasa w Szkole”, którego organizatorem jest Samorząd Uczniowski,

– organizowanie Dnia Samorządności – oddanie w ręce uczniów władzy w szkole,

– udział w akcjach charytatywnych,

– organizowanie koncertu w Domu Pomocy, oraz w Domu Opieki Społecznej Pracownika Oświaty, ul. Parkowa

– kontynuowanie koncertów środowiskowych: świąteczno-noworocznych w Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Twardej 1, w Domu Opieki Społecznej Pracownika Oświaty, w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Górnośląskiej, koncertów dla Babci i Dziadka oraz dla Mamy i Taty,

– organizowanie imprezy środowiskowej „Majówka w 29-ej” wraz z prezentacją efektów rocznej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców nad całorocznym międzyprzedmiotowym projektem edukacyjnym,

– dalszą współpracę z Gromadą Zuchową „Słoneczne Bractwo” i Drużyną Harcerską przy Szczepie 134 WDH,

– promocja szkoły i świetlicy w środowisku lokalnym – udział w prezentacji śródmiejskich szkół podstawowych „Szkołolandii”, dzień otwarty „Spotkanie ze szkołą” dla przyszłych uczniów oraz spotkania ze szkołą najbliższych Przedszkoli nr 5, 23, 30, 42, 44, 122, 129.

2.      Ewaluacja działań podejmowanych w szkole

System sprawowania nadzoru pedagogicznego szczególną rolę przypisuje ewaluacji. Obok ewaluacji zewnętrznej nierozerwalnie funkcjonuje ewaluacja wewnętrzna. Jej zadaniem jest dostarczanie wiedzy o warunkach, przebiegu i skuteczności działań szkoły oraz uzyskanie wniosków do podejmowania decyzji o ewentualnych zmianach. Odpowiedź na pytanie, do jakiego stopnia szkoła jest dobra, możliwa będzie, jeżeli weźmie się pod uwagę informacje pochodzące z wielu źródeł. W równym stopniu także i te, które pochodzą z autewaluacji.

Planując ewaluację wewnętrzną podejmowanych w szkole działań, będziemy bardzo rozważnie zastanawiać się, jaka wiedza jest niezbędna dla wprowadzania koniecznych zmian, zapewnienia stałego rozwoju placówki, co decyduje o wielkości i jakości potencjału innowacyjnego szkoły. W tym celu zamierzamy:

− doskonalić umiejętności w zakresie nadzoru i doradztwa pedagogicznego dyrektora, jak również w zakresie skutecznego zarządzania i kierowania organizacją,

− preferować pracę zespołową (zgodnie z zasadą synergii – suma części składowych to więcej niż całość), delegować uprawnienia, zespołowo podejmować decyzje,

− przeprowadzać planowo i systematycznie ewaluację wewnętrzną obszarów działania szkoły,

− wdrażać różne formy zebrań z rodzicami, tworzyć sytuacje, w których rodzice mogą i chcą wypowiadać się na temat pracy szkoły oraz włączać się w realizację wspólnie podjętych zadań,

− dbać o właściwy klimat pedagogiczny, szczególnie podczas wprowadzania zmian.

3.      Dokształcanie się nauczycieli i motywacja wewnętrzna

Na sukces edukacyjny ucznia wpływa przede wszystkim profesjonalny nauczyciel świadomy konieczności stałego doskonalenia się. Rzeczywisty rozwój jego osobowości, chęć samodoskonalenia się i jego wewnętrzna motywacja to bardzo ważne elementy wspierania rozwoju szkoły. Wzbudzanie poczucia potrzeby nieustannego dokształcania się oraz przekazywania własnych pasji, to jedno z ważniejszych i bardzo odpowiedzialnych zadań dyrektora. Zamierzamy wspierać rozwijanie różnorodnych kompetencji nauczycieli przez:

– motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych,

– realizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli podczas posiedzeń rady pedagogicznej, zespołów przedmiotowych i wychowawczych, a także przez organizowanie zajęć otwartych,

– zachęcanie nauczycieli do podejmowania działań i przedsięwzięć pogłębiających wiedzę, zainteresowania oraz rozwijających umiejętności uczniów zgodnych z wiedzą merytoryczną, ale i preferowanymi zdolnościami, umiejętnościami i zainteresowaniami nauczyciela,

– uwzględnianie w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli szkoleń na temat metod i technik przyspieszonego uczenia się, profilaktyki uzależnień, nowych metod i form pracy wychowawczej, tworzenia programów autorskich, ewaluacji pracy szkoły, wykorzystywania technologii cyfrowej w nauczaniu i uczeniu się,

– zadbanie o właściwy przepływ informacji o możliwościach i dostępności oferty szkoleń,

– sukcesywne i planowe wzbogacanie szkoły w pomoce dydaktyczne, w tym bazę informacyjną szkoły (książki, czasopisma, programy edukacyjne na nośnikach informatycznych) oraz rozbudowę sieci internetowej w szkole i dalsze doposażenie sal lekcyjnych w sprzęt komputerowy.

4.      Indywidualizacja i współpraca

Rozwijanie u uczniów zarówno umiejętności autonomii myślenia jak i współpracy w grupie jest konieczne w przygotowaniu młodego człowieka do życia i funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Żeby nauczyciele mogli sprostać tym wymogom, sami muszą posiąść te kompetencje.

Szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.

Korzyści ze współdziałania zespołów uczniów są nieocenione: zwiększenie ich kompetencji społecznych, zwiększenie akceptacji w zespole i w klasie, zmniejszenie zachowań agresywnych, ponieważ utrudniają współdziałanie, empatia, a także asertywność, zwiększenie poczucia korzyści ze współdziałania zespołowego uczniów, poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności indywidualnej i zespołowej.

W tej dziedzinie zamierzamy:

– w tematyce doskonalenia zawodowego zadbać o znajomość szerokiego spektrum technik nauczania i umiejętności korzystania z materiałów szkoleniowych – to pozwoli nauczycielom w sposób profesjonalny sprostać indywidualnym potrzebom uczniów,

– analizować potrzeby i planować działania dydaktyczno-wychowawcze, które umożliwią połączenie w sprawnie działającą całość wymagań programowych z potrzebami indywidualnymi uczniów i ich pracą zespołową,

– preferować pracę zespołową całej społeczności szkolnej.

Efektywna współpraca zespołu jest coraz częściej warunkiem realizacji zadań, przed którymi stoi szkoła. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie muszą umieć współpracować w sposób pozwalający w pełni wykorzystać ich potencjał. W zespole ludzie potrafią dokonać więcej niż każdy osobno. Tak zwany efekt synergii grupowej to zjawisko, które powinno być wykorzystywane w każdej organizacji i w każdej działalności.

5.      Odpowiedzialność

Odpowiedzialność wynika z autonomii, poszerzania granic wolności, możliwości decydowania i konieczności ponoszenia konsekwencji wyborów. Uczestnicząc w życiu społecznym, przyjmujemy liczne zobowiązania. Niektóre są rezultatem naszej decyzji, inne wynikają z norm obowiązujących w danej zbiorowości, praw, obyczajów, ról społecznych, zasad etycznych czy religijnych itp. Kiedy podejmujemy jakieś zobowiązanie, bierzemy odpowiedzialność za jego wykonanie. Dotyczy to zarówno obietnicy danej przyjacielowi jak i obowiązków uczniowskich czy obywatelskich.

Zasada rozliczalności jest związana z pojęciem odpowiedzialności.

Odpowiedzialność traktować należy jako zasadę zapewnienia wysokiego poziomu edukacji, obowiązku informowania społeczeństwa o podejmowanych zadaniach, ich efektach oraz planach naprawy. Chcielibyśmy kłaść nacisk na odpowiedzialność zawodową i moralną – przypominającą, iż cechą pracy profesjonalisty w zawodzie nauczyciela jest odpowiedzialność przed uczniem, dbałość o tworzenie warunków dla jego wielostronnego rozwoju.

Odpowiedzialność za pracę nad własnym rozwojem dotyczy również uczniów. Zależy nam na tym, aby mieli świadomość znaczenia ich funkcjonowania w społeczeństwie (rodzinie, grupie rówieśniczej, klasie itp.), które uzależnione jest od wypełniania obowiązków. Branie osobistej odpowiedzialności za swoje życie to bardzo ważna umiejętność. Chcielibyśmy, by młodzi ludzie zawsze pamiętali, że zmiana na lepsze jest możliwa w każdym momencie życia.

Z tego powodu wspólnie ze społecznością szkolną zamierzamy:

− zapewnić uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, uwzględniając higienę pracy ucznia, sprawowanie opieki, zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

− w równym stopniu egzekwować obowiązki i respektować prawa ucznia,

− wspierać nauczycieli we wzbogacaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych z punktu widzenia współczesnego wychowawcy,

− organizować warsztaty z zakresu komunikacji; konsekwentnie i spójnie podejmować działania wychowawcze nauczycieli i pracowników szkoły,

− planować pracę wychowawczą na podstawie diagnozy potrzeb uczniów i środowiska,

− wdrażać i monitorować realizację programów wychowawczego i profilaktyki,

− pielęgnować tradycje narodowe i szkoły, promować zdrowy styl życia i świadomość ekologiczną, tolerancję, uwrażliwiać na potrzeby innych,

− rozwijać współpracę z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Realizacja powyższych zamierzeń to nic innego jak zarządzanie szkołą poprzez wartości.

Głównymi filarami szkoły są:

– uczniowie – ważny jest dla mnie sposób ich traktowania w szkole, stworzenie sieci działań umożliwiających rozwój każdego ucznia,

– nauczyciele – zamierzam stworzyć takie warunki pracy, aby mogli wykorzystać cały swój potencjał i możliwości,

– rodzice – zależy mi na zbudowaniu atmosfery zaufania, uczciwości i odpowiedzialności oraz ścisłej współpracy w procesie edukacji dzieci powierzonych szkole.

Zachowanie równowagi pomiędzy wymienionymi filarami jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania szkoły, dla pracy szkoły na najwyższym poziomie swoich możliwości.

Opracował zespół:

Barbara Gac

Małgorzata Podwójci

Ewa Rusin

Bożena Stankiewicz

Dorota Pietrzak

Warszawa, 28 stycznia 2014 r.

http://sp29.asi.pl/wp-content/uploads/2018/02/plakat-24-II-002.jpg